AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

Sayın Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çalışanı,

        Aşağıdaki bilgiler, Üniversitemize ait "Kurum İç Değerlendirme Raporu"nun hazırlanması amacı ile kullanılacaktır. Toplanan bu veriler aynı zamanda üniversitemizin Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi gibi geleceğe yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla da kullanılacaktır. Bu amaçla, Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatörlüğü, periyodik olarak her yıl yapılacak olan değerlendirmelerde siz değerli akademik personelin düşüncelerinin alınmasını önemli bularak memnuniyet araştırması gerçekleştirmektedir. Bu nedenle değerlendirmelerin gerçeğe en uygun şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirileceğinden, adınızı yazmanız gerekmemektedir.
Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
 
 
 Anket Ölçekleri:   
0: Fikrim Yok       1: Hiç       2: Az       3: Orta       4: Çok       5: Pek Çok      
 
 
Görev Yaptığınız Fakülte/Birim
 
     
 
Lütfen her maddeyi dikkatle okuduktan sonra, bu başlıklara dair memnuniyet derecesini aşağıda belirtilen ölçeği göz önünde bulundurarak işaretleyiniz.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
1 Üniversitemizin vizyonu
2 Üniversitemizin misyonu
3 Üniversitemizin kurumsallaşması için yapılan çalışmalar
4 Üniversitemizin amaçları ile personelin gereksinimleri arasında denge gözetilmesi
5 Yönetimce (Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/ Bölüm/ABD) alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
6 Üniversitemizde üst ve alt kademeler arasında sorunlarıntartışılma olanakları geri bildirim süreçlerinin bulunması
7 Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması
8 Kurul ( Bölüm/ABD Kurulumuz/Fakülte Kurulumuz...) kararlarının şeffaf hesap vermeye açık olması
9 Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarının şeffaf hesap vermeye açık olması
10 Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ölçütleri
11 Üniversitemizdeki akademik yükseltme ölçütleri
12 Üniversitemizde akademik kadrolara atanmada mesleki yeterliliğin göz önünde bulundurulması
13 Üniversitemizde çalışan akademik personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması
14 Üniversitemiz öğretim elemanlarının iş ve görev tanımlarının açıkça yapılması
15 Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerin yetki ve sorumluluklarının dengeli olması
16 Birimimizdeki akademik kadro sayısı
17 Üniversitemizdeki idari ve destek personelinin sayısı
18 Üniversitemizdeki idari ve destek personelinin kalitesi
19 Diğer üniversitelerle olan ilişkiler
20 Üniversitemizin Kalite Komisyonu çalışmaları


EĞİTİM
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
21 Lisans programlarımıza kayıt olan öğrenci niteliği
22 Lisans programlarımızdaki öğrenci sayısının programa uygunluğu
23 Lisans programlarımızdaki ders içeriklerini/sayılarını saptama ölçütleri
24 Yüksek lisans ve doktora programlarımızın nitelikli olması
25 Yüksek lisans ve doktora programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi
26 Yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygunluğu
27 Yüksek lisans ve doktora programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının saptanmasıyla ilgili ölçütler
28 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterlikleri
29 Üniversitemizde öğretim elemanlarına kendini geliştirme olanaklarının sağlanması
30 Üniversitemizde öğretim elemanı-öğrenci iletişimi
31 Üniversitemiz öğretim elemanları arasındaki işbirliği
32 Üniversitemizde öğrenci işleri hizmetleri


ARAŞTIRMA
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
33 Üniversitemizde disiplinler arası çalışmaların yapılması
34 Üniversitemizde yapılan araştırmaların yayınlanması
35 Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilme olanağının bulunması
36 Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanlarının belirlenmiş olması
37 Üniversitemizde araştırma için yeterli mali desteğin sağlanması
38 Üniversitemizde araştırma yapanları ödüllendirici sistemin bulunması
39 Üniversitemizde araştırma için internetten sağlanan veri tabanları
40 Üniversitemizde araştırma laboratuvarları
41 Üniversitemizde araştırma laboratuvar teknisyenlerinin yetrliliği
42 Üniversitemizde araştırma için kitap alımı / dergi abonelikleri
43 Araştırma için Üniversite dışından ulusal destek sağlama olanakları
44 Araştırma için Üniversite dışından uluslararası destek sağlama olanakları
45 ATÜ Bilimsel Araştırma Projeleri fonunun yeterliliği
46 BAP değerlendirme ölçütleri
47 Üniversitemizde yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için mali destek
48 Üniversitemizde yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için mali destek
49 Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin altyapı ve personeli
50 Enstitülerin altyapı ve personeli
51 Araştırma ekiplerinin oluşturulması destek insan gücü (teknisyen, sekretarya, vb.) sağlanmasındaki kolaylıklar/destekler
52 Üniversitemizde dış kaynaklı projelerin uygulanmasındaki destekler
53 Üniversitemizde projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki kolaylıklar/destekler


ALTYAPI
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
54 Sağlık hizmetleri
55 Dinlenme ve spor tesisleri
56 Kültür ve sanat hizmetleri
57 Güvenlik hizmetleri
58 Bilgisayar yazıcı vb araç-gereçler
59 İnternet hizmetleri
60 Bilgi-işlem hizmetleri
61 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri
62 Hukuk destek hizmetleri
63 Ofis/büro/odaların fiziksel koşullarıi
64 Yapım-onarım hizmetleri
65 Dersliklerin yeterliliği
66 Kongre-toplantı salonları/mekanları
67 Yemekhane/kafeterya/kantin hizmetleri
68 Sekreterlik hizmetleri
69 Temizlik hizmetleri
70 Otopark alanı


MALİ OLANAKLAR
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
71 Yolluklar
72 Yurtdışı yayın desteği/ödemeleri
73 Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinin gereksinimler doğrultusunda etkili kullanılması


İŞ DOYUMU
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
74 Yaptığım çalışmalar sonucunda, gerçek bir iş başarma duygusuna ulaşmak
75 İşimi severek yapmış olmam
76 İşimin, yaptıklarımın maddi ve manevi karşılığını almaya olanak tanıması
77 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personeli olmaktan dolayı memnuniyet dereceniz


Kaydet
   
Katkılarınız için teşekkürler.